Privātuma politika

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Regulā paredzēto informāciju.

1. Personas datu Pārzinis.

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Millera darbnīca”, reģ. Nr.: 40103418786, juridiskā adrese Skultes iela 12-38, Skultes ciems, Mārupes novads, Latvija, LV-2108, tālrunis: +371 26544648 (turpmāk tekstā –“Pārzinis”), mājaslapa: www.labumi.lv .

2. Personas datu apstrādātājs.

2.1. Pārzinis apstrādā Klientu personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klientu datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi Pārziņa personas datu apstrādātāji. Sīkākai informācijai par sadarbības partneriem sazinieties ar Pārzini, izmantojot norādītos saziņas kanālus (skatīt Pārziņa mājaslapas www.labumi.lv sadaļu “Kontakti”.

3. Piemērojamie tiesību akti.

3.1. Regula.

3.2. Fizisko personu datu apstrādes likums.

4. Privātuma politika.

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Pārzinis vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

4.2. Ja Pārzinis atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Pārziņa mājaslapā www.labumi.lv, sadaļā “Privātuma politika”.

5. Klientu personas datu kategorijas.

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem:

5.1.1. Vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

5.1.2. Bankas dati;

5.1.3. Personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);

5.1.4. Dati, kurus Klients pats paziņo Pārzinim;

5.1.5. Videonovērošanas ieraksti un attēli.

5.2. Pārzinis apstrādā šādus datus par pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem.

5.2.1. Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par Pārziņa mājaslapu (www.labumi.lv ) (turpmāk tekstā – “Pārziņa mājaslapa”) apmeklēšanu.

6. Klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

6.1. Klienta piekrišana – Klients kā personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus noteiktajiem mērķiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski (aizpildot veidlapu Pārziņa birojā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot Pārziņa mājaslapas. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus (skatīt Pārziņa mājaslapas www.labumi.lv sadaļu “Kontakti”. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Pārzinis varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tam jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Pārzini vai jau noslēgtā līguma laikā.

6.3. Pārziņa leģitīmas intereses – ievērojot Pārziņa intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Pārzinim ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3. punktā norādītājiem mērķiem. Par Pārziņa leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/vai individuāli Pārziņa pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3. punktu).

6.4. Juridisko pienākumu izpilde – Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6.5. Vitālu interešu aizsardzība – Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja video ieraksta dati nepieciešami noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai.

7. Klientu personas datu apstrādes mērķi.

7.1. Pārzinis apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu līguma ar Pārzini spēkā esamības laikā:

7.1.1. Klientu sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t. sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

7.1.2. Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t. sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

7.1.3. Videonovērošanai drošības nolūkiem.

7.2. Pārzinis apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, tajā skaitā:

7.2.1. Jaunu pakalpojumu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

7.2.2. Tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Pārziņa klientu statistisko datu apstrāde.

7.3. Pārzinis apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Pārziņa iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.4. Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem mērķiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus pakalpojumus;

7.4.2. Pārziņa tēla atpazīstamības veicināšanai tirgū, sūtot Klientiem jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu pakalpojumu izveidei.

8. Klientu tiesības ierobežot savu datu apstrādi.

8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:

8.1.1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

8.1.2. Apstrādājot Klientu personas datus, Pārzinis var veikt profilēšanu, lai veidotu un izteiktu individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Pārzini (sk. arī šīs Politikas 8.3. punkta noteikumus).

8.2. Tiešā tirgvedība un pamats sūtīt Klientiem komercpaziņojumus: Pārzinis veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientiem komercpaziņojumus, lai Klienti vienmēr tiktu informēts par jauniem un/vai tieši Klientiem izveidotiem pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3. punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientiem ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Pārzini (sk. arī šīs Politikas 8.3. punkta noteikumus).

8.3. Klientiem ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1. punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot Pārzini mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz +371 28625265) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Pārziņa birojā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@labumi.lv vai apmeklējot Pārziņa biroju. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/vai atteikuma.

9. Sīkdatnes un to apstrāde.

9.1. Sīkdatnes ir sīki datu faili, kas ir svarīgi noteiktu tīmekļa vietņu funkciju (piemēram, pieteikšanās) nodrošināšanā. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties dažādus iestatījumus, piemēram, valodu, fontu un citas opcijas, kuras esat izvēlējušies tīmekļa lapu attēlošanā. Tāpēc sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā. Šādi darbojas vairums lielāko tīmekļa lapu un pakalpojumu sniedzēju.

9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

9.3. Jūs varat dzēst jebkuras sīkdatnes, kas jau ir jūsu datorā. Vairums pārlūkprogrammu arī sniedz iespēju bloķēt sīkdatņu izvietošanu jūsu datorā, bet šādā gadījumā nevarēsiet izmantot visus mūsu tiešsaistes pakalpojumus. Sīkāka informācija par sīkdatņu iestatījumiem jūsu pārlūkprogrammā ir pieejama tīmekļa pārlūkprogrammas izstrādātāja tīmekļa vietnē. Pārziņa uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt Pārziņa mājaslapas www.labumi.lv sadaļu “Privātuma politika”.

10. Klientu personas datu iegūšana.

10.1. Pārzinis iegūst Klientu personas datus, kad Klienti:

10.1.1. Iegādājas Pārziņa pakalpojumus (Pārziņa birojā vai attālināti, veicot iepriekšēju Klienta identifikāciju);

10.1.2. Pierakstās jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Pārziņa;

10.1.3. Jautā Pārzinim plašāku informāciju par pakalpojumu vai sazinās ar Pārzini saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

10.1.4. Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

10.1.5. Apmeklē vai pārlūko Pārziņa mājaslapas;

10.1.6. Tiek filmēts ar Pārziņa videonovērošanas iekārtam Pārziņa teritorijā.

10.2. Pārzinis var apstrādāt Klientu personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāzu turētājiem un tml.).

10.3. Pārzinis var apstrādāt Klienta personas datus par Klientu no citiem uzņēmumiem un partneruzņēmumiem (sk. šīs Politikas 12.punkta noteikumus).

11. Klientu personas datu apstrādes laiks.

11.1. Pārzinis apstrādās Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

11.1.1. Ir spēkā Līgums starp Klientu un Pārzini;

11.1.2. Personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

11.1.3. Cik tas ir nepieciešams Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

11.1.4. Kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.
Klienta personas dati tiek izdzēsti vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

12. Klientu personas datu koplietošana.

12.1. Lai sniegtu Klientiem pakalpojumus, Pārzinis var kopīgot Klientu personas datus ar:

12.1.1. Partneriem vai institūcijām, kas iesaistītas Klientu pasūtīto vai izmantoto pakalpojumu nodrošināšanā;

12.1.2. Parādu piedziņas uzņēmumiem, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;

12.1.3. Cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, Pārzinim ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.

12.2. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:

12.2.1. Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

12.3. Pārzinis izsniegs Klientu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

13. Klientu datu aizsardzības nodrošināšana.

13.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

13.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā Klientu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

13.3. Pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Pārziņa, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.

13.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Pārzinis paziņos par to Klientam.

14. Klientu tiesības.

14.1. Vērsties pie Pārziņa, lai saņemtu Pārziņa rīcībā esošo personas datu kopiju.

14.2. Labot visus Pārziņa rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, sūtot e-pastu elektroniski parakstītu uz info@labumi.lv, zvanot uz tālruni +371 28625265 vai Pārziņa birojā.

14.3. Klientiem ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Pārziņa ir saņēmušas informāciju par viņiem. Pārzinis nesniegs Klientiem informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

14.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

14.5. Vērsties pie Pārziņa vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

14.6. Vērsties pie Pārziņa datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.

14.7. Mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi saviem personas datiem. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.